Novosti

Trenutno nema novosti

Registar članova bilančne skupine

 

Naziv subjekta

Adresa sjedišta

MBS

OIB

Registarski broj dozvole za obavljanje energetske djelatnosti

Datum izdavanja dozvole

INCERGO d.o.o.

Zadarska 80, 10000 Zagreb

080805784

51057626908

080805784-0643/12

25.10.2012.

GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o.

Frana Galovića 5, 49000 Krapina

080609147

25984640941

080609147-039/08-I/13

08.01.2013.